EN SK

Obchodné podmienky

 

1. Základné pojmy

Prevádzkovateľom internetového obchodu je: 

Ing. Petra Masárová - PYROEX 
Pod hájom 1097 / 94
018 41 Dubnica nad Váhom

 

IČO : 45859329

DIČ : 1079196382

IČ DPH : SK1079196382

 

Bankové spojenie ( Tatra banka, a.s. ) :

č.ú.: 2920844934 / 1100

IBAN : SK 31 1100 0000 0029 2084 4934

SWIFT : TATRSKBX

Objednávateľ je osoba, spoločnosť, ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.pyroex.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Objednávka sa stáva záväznou po jej zadaní do objednávkového systému. V okamihu, keď uskutočníte nákup , automaticky od nás obdržíte  e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky. V e-maily je uvedený nakúpený tovar spolu s cenou  Vášho nákupu.

Zaškrtnutím a súhlasom s obchodnými podmienkami kupujúci prehlasuje, že v prípade objednávky výrobkov kategórie F1 je osobou staršou ako 15 rokov, kategórie F2 staršou ako 18 rokov a v prípade objednávky výrobkov kategórie F3 staršou ako 21 rokov. V prípade objednávky obranných prostriedkov a zbraní kat. D kupujúci prehlasuje, že je osobou staršou ako 18 rokov ! V prípade nákupu zbraní kat. D (airsoftové zbrane, vzduchové zbrane, zbrane CO2, flobertky, kuše, luky) je nutné poslat (čitateľnú) kópiu oboch strán občianského preukazu na náš mail: pyroex@pyroex.sk, bez splnenia týchto podmienok nemôže byť objednávka vybavená a bude stornovaná.

 

Od 01.07.2015 vstúpila do platnosti novelizácia 120/2015, ktorá dopĺňa zákon o zbraniach a strelive č.190/2003 Z.z. podľa ktorého nie je možné nakupovať plynové (expanzné) zbrane cez internet (uzatvárať zmluvu na diaľku), ale môžete ich nakupovať iba osobne v našej predajni v Dubnici nad Váhom.

Držiteľ zbrojnej licencie môže uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup alebo predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.2. Ceny

Všetky ceny uvedené na našich stránkach sú uvedené bez DPH aj s DPH. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Minimálna cena objednávky je 10,- EUR s DPH (bez dopravy).3. Dodacie podmienky

Objednaný tovar doručujeme do 4 pracovných dní od obdŕžania e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky. Prevažnú väčšinu tovaru doručujeme do 48 hod. Objednaný tovar zasielame vlastnou dopravou, prepravnou službou a Slovenskou poštou (nepyrotechnické výrobky). K objednávke účtujeme dopravné a balné v sume 4,99 - EUR. Pokiaľ Vám objednávka bude musieť byť dodaná vo viacerých balíkoch, dopravné a balné platíte len raz. Pri objednávke nad 150,- EUR dopravné a balné neplatíte. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom (prepravnou službou) a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.4. Platobné podmienky

Dobierka: Sumu uhradíte pri preberaní balíka.

Bankový prevod: Sumu zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatrabanka, a. s. č.ú.: 2920844934/1100, IBAN: SK 31 1100 0000 0029 2084 4934, SWIFT : TATRSKBX. Pri platbe bankovým prevodom tovar odosielame až po pripísaní čiastky na náš účet.5. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný vybaviť záväznú objednávku a odoslať a dodať objednaný tovar na adresu kupujúcemu v termíne uvedenom v dodacích podmienkach. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo je časť v prípade, že nie je schopný tovar dodať v požadovanom množstve. V takom prípade je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu resp. telefón. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu sumu, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená späť na účet kupujúceho. Každý výrobok má na obale uvedený návod na použitie, taktiež pokyny na používanie sú uvedené v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. V prípade akýchkoľvek nejasností s používaním výrobkov, môžete kontaktovať info linku na: 0918548956.

 

6. Práva a povinnosti kupujúceho, poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kupujúci je povinný uviesť v objednávkovom formulári všetky položky označené predávajúcim ako povinné. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu, ktorá mu bola oznámená ešte pred odoslaním záväznej objednávky. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Pri reklamácií sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku , alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením od zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť všetky uvedené údaje vo formulári na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bude vrátený tovar neúplný a poškodený.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

7. Bezdôvodné neprebratie zásielky (objednávky)

Za bezdôvodné neprevzatie zásielky je automaticky považovaná taká zásielka , ktorú dopravca alebo Slovenská pošta vráti s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, alebo jej prevzatie bezdôvodne odmietol. V takomto prípade bude zákazníkovi fakturovaný poplatok za vzniknuté náklady spojené s dopravou neprevzatej zásielky vo výške skutočných vzniknutých nákladov na dopravu neprevzatej zásielky.

 

8. Reklamačné podmienky

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:

-          reklamovaný tovar,

-          kópiu predajného dokladu (faktúra),

-          stručný popis závady.

Predávajúci rozhodne o reklamácií najneskôr do 3 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:

-          neodborným použitím,

-          mechanickým poškodením alebo opotrebením,

-          živelnými pohromami,

-          inými vonkajšími vplyvmi.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 20 dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.9. Ochrana osobných údajov

 

Pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné údaje: meno a priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, ak nakupujete ako firma naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH. Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. V zmysle zákona o zbraniach a strelive zároveň spracúvame aj číslo dokladu totožnosti (občianskeho preukazu) v zmysle ustanovenia § 11 zákona 190/2003 Z.z.

Odoslaním údajov a potvrdením obchodných podmienok  vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. 

Na prianie registrovaného zákazníka jeho osobné údaje vymažeme z našej databázy.

Informácie poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčné využívané, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru resp. služby, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.10. Záverečné ustanovenia 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.

Webstranky, eshopy, CMS a SEO od AWIS group, s.r.o.